Pensjonsrettigheter

Hvis du tidligere har arbeidet i Lørenskog kommune eller Nitor AS, og har vært medlem av arbeidsgivers pensjonsordning, beholder du dine pensjonsrettigheter (såkalt oppsatt pensjon).

Dersom arbeidsforholdet ditt har gitt deg rett til pensjon, har du mulighet til å søke om alderspensjon og uførepensjon. Ved dødsfall kan dine etterlatte ha rett til ektefellepensjon og barnepensjon i tillegg til eventuelle etterlatterettigheter fra folketrygden.

Hvis du er, eller har vært, medlem i andre offentlige tjenestepensjonsordninger, skal du søke om pensjon der du sist var medlem.

For å ha rett til en oppsatt alderspensjon må du:

  • ha minst tre års samlet opptjening i LKP og eventuelt andre offentlige tjenestepensjonsordninger til sammen

  • søke om oppsatt alderspensjon i LKP når du fyller 67 år

  • søke om oppsatt alderspensjon fra LKP ved oppnådd særaldersgrense, hvis du hadde en stilling med aldersgrense som var lavere enn 67 år

  • ikke arbeide i en stilling med rett til medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning

For å ha rett til en oppsatt uførepensjon må du:

  • ha minst tre års samlet opptjening i LKP og eventuelt andre offentlige tjenestepensjonsordninger til sammen

  • ha fått innvilget uføretrygd i folketrygden

  • ikke ha rett til oppsatt uførepensjon mens du mottar arbeidsavklaringspenger fra folketrygden

For å ha rett til oppsatt ektefellepensjon og barnepensjon: 

  • Ektefelle eller foresatt må ha minst tre års samlet opptjening i LKP og eventuelt andre offentlige tjenestepensjonsordninger til sammen

  • Ektefelle eller barn under 20 år kan ha rett til etterlattepensjon når et tidligere medlem i LKP faller fra. Fraskilt ektefelle kan også ha rett til etterlattepensjon. Hvis ektefellen gifter seg på nytt, faller rettigheten bort.

  • Samboere har ikke rett til etterlattepensjon.