Etterlattepensjon (EP)

Dersom et medlem i LKP faller fra, kan barn, ektefelle eller registrert partner ha krav på etterlattepensjon. Samboere har ikke rett til etterlattepensjon.

Barnepensjon

Avdødes barn under 20 år vil få barnepensjon. Stebarn og pleiebarn som avdøde forsørger kan også ha rett til barnepensjon. 

Barnepensjon utgjør 15 % av avdødes pensjonsgrunnlag. Pensjonen reduseres ikke selv om barnet har inntekt. 

Ektefellepensjon

Enke, enkemann og registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon. Separerte har også rett til pensjon. Fraskilte ektefeller kan ha rett til pensjon, men retten opphører hvis det inngås nytt ekteskap.

Reglene om ektefellepensjon har endret seg mye gjennom årene. 01.01.2001 ble de såkalte nettoreglene innført. De fleste av dagens yrkesaktive vil komme inn under disse reglene. For mange av medlemmene i pensjonskassen vil ektefellepensjonen likevel bli beregnet etter de såkalte bruttoreglene.

En full årlig netto ektefellepensjon utgjør 9 % av pensjonsgrunnlaget til avdøde ektefelle. Full årlig brutto ektefellepensjon utgjør 39,6 % av pensjonsgrunnlaget til avdøde ektefelle, eller sagt på en annen måte; 60 % av alderspensjonen.

Pensjonen vil bli avkortet forholdsmessig hvis medlemmet ikke ville kunnet oppnådd 30 år til sammen i tjenestepensjonsordningen. Hvis den avdøde ektefellen fortsatt var i jobb, vil opptjeningstiden frem til aldersgrensen for stillingen bli medregent, likevel ikke lenger enn til fylte 67 år. Hvis den avdøde ektefellen var AFP-pensjonist mellom 62 og 67 år, vil den faktiske opptjeningstiden bli lagt til grunn.

Nettoberegnet ektefellepensjon blir ikke samordnet med ytelser fra folketrygden, kun med andre tjenestepensjoner. Bruttoberegnet ektefellepensjon samordnes med ytelser fra folketrygden og med andre tjenestepensjoner.

Gruppeliv

I tillegg til etterlattepensjon vil det også kunne være rettigheter til gruppelivserstatning fra arbeidsgivers forsikringsordninger.