Generelt om pensjonskassen

LKP er en selvstendig juridisk enhet og er i hovedsak underlagt det samme regelverk som gjelder for finans- og forsikringsbransjen. Midlene holdes atskilt fra kommunens midler, og pensjonskassens formue eller inntekt kan ikke under noen omstendighet tilfalle kommunen

LKP har en forvaltningskapital på rundt 2,2 milliarder kroner. LKP ivaretar pensjonsrettighetene til cirka 8 500 ansatte og tidligere ansatte i Lørenskog kommune og Nitor AS.

LKP skal være Lørenskog kommunes foretrukne pensjonsleverandør. Det skal pensjonskassen oppnå ved å levere de avtalte pensjonsprodukter på en konkurransedyktig måte gjennom effektiv drift, oppnå god avkastning på pensjonsmidlene innenfor en klart definert risiko og levere alle tjenester med høyt servicenivå.

For alle tjenester innen kapitalforvaltning har LKP avtale med Storebrand Asset Management AS. For tjenester som medlems- og pensjonsbehandling, aktuar og regnskap er avtale inngått med Gabler.