Alderspensjon (AP)

Regelverket for beregning av offentlig alderspensjon er under endring. For yngre medlemmer er det delvis store endringer i vente, se ny pensjonsordning. For medlemmer som mottar alderspensjon eller er født før 1963 gjelder følgende regler:

Pensjonens størrelse

Ved full opptjening (30 års tjenestetid) utgjør alderspensjonen 66 % av pensjonsgrunnlaget før levealdersjustering (se nedenfor). Har du medlemstid på mindre enn 30 år, avkortes alderspensjon med så mange trettideler av full pensjon som du har medlemsår. Har du medlemstid i andre offentlige tjenestepensjonsordninger, vil denne medlemstiden regnes med, se overføringsavtalen. Pensjonsgrunnlaget er normalt lønnen ved fratreden. Lønnen som overstiger 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (12 G) medregnes likevel ikke. Faste tillegg utover regulativlønn tas med som pensjonsgivende inntekt etter regler som fastsettes i tariffavtale mellom KS og arbeidstakernes organisasjoner. Har du hatt varierende arbeidstid, skal det ved pensjoneringen fastsettes en gjennomsnittlig stillingsprosent. Ved delvis fratreden, utbetales en gradert alderspensjon.

Dersom du forsørger barn under 18 år, vil det bli utbetalt barnetillegg.

Levealdersjustering

Alderspensjonene skal såkalt levealdersjusteres. Levealdersjustering betyr at den enkeltes pensjon justeres for endringer i befolkningens levealder. Alderspensjonen skal levealdersjusteres tidligst fra 67 år. Dette gjelder også dersom det er utbetalt alderspensjon fra et tidligere tidspunkt.

Nedgang i pensjonen som følge av levealdersjustering kan kompenseres ved at du står lenger i arbeid. Hvor lenge det lønner seg å jobbe, se jobb og pensjon.

Medlemmer som er født i 1958 eller tidligere, skal ha et garantert pensjonsnivå på 66 % av pensjonsgrunnlaget etter 30 års tjenestetid i 100 % stilling, også etter levealdersjustering.

Regulering av alderspensjon

Alderspensjon under utbetaling reguleres årlig. Pensjonen blir regulert tilsvarende lønnsveksten, men deretter redusert med 0,75 prosent.

Samordning med folketrygden/NAV

Mottar du alderspensjon både fra LKP og folketrygden før 67 år, skal ikke pensjonene samordnes. Det betyr at begge pensjonene utbetales fullt ut frem til du fyller 67 år. Mottar du andre ytelser fra folketrygden før 67 år, skal alderspensjon fra LKP samordnes med disse. Fra fylte 67 år forutsettes det at alderspensjon fra NAV blir tatt ut og pensjonen blir samordnet.

Når det også utbetales pensjon fra folketrygden, skal samlet pensjon fra pensjonskassen og folketrygden minst utgjøre 66 % av pensjonsgrunnlaget. De to pensjonene blir samordnet. Du får utbetalt én del av pensjonen din fra folketrygden, og én del fra pensjonskassen.

Samordningsreglene regulerer fordelingen av utbetalingen - altså hvor mye av din samlede alderspensjon du får fra folketrygden og hvor mye du får fra oss.

Det er forskjellige regler for samordning for ulike årskull. Det henger sammen med at det i 2011 ble innført en ny modell for opptjening av pensjon i folketrygden. De som er født mellom 1954 og 1962, tjener opp alderspensjon i folketrygden delvis basert på gamle og nye opptjeningsregler, mens de som er født i 1963 og senere tjener opp alderspensjon i folketrygden utelukkende basert på nye opptjeningsregler.

Ytterligere informasjon om folketrygden finner du her: www.nav.no